KURZY / WORKSHOPY / PROJEKTY

Možnosti dalšího vzdělávání​

Neustálý růst v oblasti obecné a speciální (perinatální a neonatální) paliativní péče.

Kurzy pořádané ČSPM a Institutem Pallium

MUDr. Mahulena Exnerová, PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.

PALLIUM

Vzdělávací akce ve spolupráci se Sekcí dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, která je odborným garantem programů kurzů. Všechny kurzy jsou pořádané dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a jsou ohodnoceny kredity České lékařské komory a rovněž registrované Českou asociací sester. Kurz Úvod do dětské paliativní péče má navíc mezinárodní akreditaci u ICPCN. Jedná se o třídenní kurz určený lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím pečujícím o rodiny s dětmi s život limitujícím onemocněním.


Kurzy pořádané Cestou Domů

KURZY a WORSKHOPY

CeSTA DOMů

Setkávání s duševním onemocněním v paliativní péči
Cílem kurzu je pomoci účastníkům zorientovat se v situacích, které mohou nastat při poskytování paliativní péče u jednotlivců a v rodinách, kde se vyskytuje duševní onemocnění. Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, zdravotníky, poradce, terapeuty a další profesionály v oblasti paliativní péče.

Právo a paliativní péče
Dvoudenní kurz s lektorkou JUDr. Barborou Steinlauf je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s právními otázkami souvisejícími s poskytováním péče v závěru života. Kurz je koncipován jako interaktivní se zapojením účastníků do průběhu. Kurz je akreditován u České lékařské komory.


Kurzy pořádané Centrem Paliativní Péče

PhDr. Martin Loučka, PhD. MUDr.Adam Houska

Centrum paliativní péče

ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium) Core je intenzivní vzdělávací kurz s mezinárodní licencí pro všeobecné sestry pracující s pacienty v konečné fázi života. Kurz vznikl v roce 2000 v USA, odkud se rozšířil i do České republiky.

ESPERO pro pediatry je jedinečný kurz komunikačních dovedností, který připravuje dětské lékaře na ty nejtěžší momenty – sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené. Kurz probíhá pod záštitou České pediatrické společnosti ČLS JEP. Děkujeme za podporu Nadace rodiny Vlčkových, která je partnerem programu. Kurz probíhá pod odbornou garancí Sekce paliativní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP.


VFN Logo

Edukační aktivity – VFN

Klinika paliativní medicíny

VšeobecnÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE

Pořádáme pravidelné kazuistické semináře ve VFN a pořádáme Kongres kazuistik v paliativní medicíně, iniciovali jsme vznik odborného časopisu Paliativní medicína. Nabízíme možnost stáže na akreditovaném pracovišti paliativní medicíny, účastníci mají možnost v doprovodu lékaře paliatra nebo jiného zdravotníka paliativního týmu projít běžným pracovním dnem včetně nahlédnutí do fungování paliativního týmu.


Paliace Logo

Edukační aktivity – Centrum pro rozvoj paliativní péče

PALIACE.CZ

CENTRUM PRO ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE

Centrum pro rozvoj paliativní péče vzniklo v roce 2018 jako organizace, jejímž cílem bylo podporovat rozvoj činnosti klinického pracoviště ve VFN v Praze, tedy Centra podpůrné a paliativní péče, a obecně rozvoj paliativní medicíny jako medicínského oboru v českých nemocnicích.

Pravidelně vypisujeme termíny kurzů pro odbornou veřejnost, nabízíme také kurzy na míru pro vaše zařízení a mentoring při zavádění paliativních týmů. Informujeme o vzdělávacích akcích z prostředí paliativní péče.


Péče o rodiče po perinatální ztrátě

Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D. Mgr. Zuzana Hrušková

Dlouhá cesta , Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

E-learning spojený s dvěma celodenními workshopy zaměřený na všechny aspekty péče o rodiče při perinatální ztrátě (komunikace, truchlení, rituály, podpora rodičů, spolupráce zdravotníků, návaznost na péči po dimisi).


NeoPaliativa - Dite Srdce Logo

Kurzy v Perinatální paliativní péči

LEKToŘI a LEKTORKY – DÍTĚ v srdci

DíTĚ v srdci

Nabízíme komplexní vzdělávací kurz perinatální paliativní péče pro zdravotnické a pečující profese. Kurz je pro svou komplexnost, obsah a formu velmi využívaný porodnickými a gynekologickými týmy v nemocnicích po celé České republice.

Workshopy pořádané Cestou Domů

KURZY a WORSKHOPY

CeSTA DOMů

Workshop pro školy: Pečujeme na konci života
Zveme vás na interaktivní workshop pro studenty středních škol, na kterém teoreticky i prakticky přiblížíme téma péče o nevyléčitelně nemocného pacienta.

Workshop: Jak je důležité uspořádat rituál
Aneb: „Jak to se mnou vypadá, pane doktore?“ Webinář určený praktickým lékařům i všem ostatním, kteří při své práci přicházejí do kontaktu s nevyléčitelně nemocnými pacienty.


Perinatální Ztráta

Bc. Vendula Chaloupková, DiS., Bc. Mgr. Hana Sedláková

PERINATÁLNÍ ZTRÁTA

Cílem workshopu je nabídnout účastníkům komplexní vhled do problematiky perinatální ztráty a pomoci jim profesně i lidsky náročnou situaci zvládnout. Workshop je určen pro lékaře, porodní asistentky, všeobecné sestry, mediky a studenty VŠ, duly a další pomáhající profese.


Workshop na vysokých školách

TerezA JanečkovÁ

PERINATÁLNÍ ZTRÁTA

V rámci projektu Začít znovu nabízíme všem katedrám porodní asistence na českých univerzitách přednášku o tématu perinatální ztráty. Chceme edukovat studentky porodní asistence jako zdravotnické odborníky a budoucí průvodkyně žen ve složité situaci při ztrátě dítěte.

NRV Logo

Nadace Rodiny Vlčkových

Zlatá RYBKA, NOVÁ CIBULKA

NADACE

Nadace rodiny Vlčkových má za cíl pomoci dostat dětskou paliativní péči mezi světovou špičku. Nadaci založili v březnu 2021 manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi. Navázali tím na aktivity své organizace Zlatá rybka, plnící přání vážně nemocným dětem.


Nadace Abakus

Nadace Abakus

PODPORA RODIN, MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

NADACE

Abakus je nadační fond zakladatelů Avastu, který přináší nástroje pozitivní změny do české společnosti. Na problémy i výzvy se díváme komplexně a na jejich řešení spolupracujeme s experty, kteří nám poskytují důležitý vhled do problematiky svých oborů.


Nadační Fond Kliniky Paliativní Medicíny VFN

Nadační fond Kliniky Paliativní Medicíny VFN

GRANTOVÉ PROGRAMY

NADACE

Nadační fond Kliniky paliativní medicíny, který vznikl s podporou 1. LF UK a VFN Praha, propojuje dárce a odborníky v oblasti paliativní péče a pomáhá vytvářet podmínky pro rozvoj vzdělanosti, odbornosti i dostupnosti paliativní péče. Ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP nyní vyhlašuje Grantový program rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče. Jeho cílem je nabídnout finanční podporu odborníkům, kteří se věnují poskytování paliativní péče nebo kteří plánují takovou péči poskytovat.


Nadace Loďka

Nadační fond Loďka

NADAČNÍ FOND

NADACE

Děti s život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním potřebují komplexní přístup a multidisciplinární péči zaměřenou nejen na vlastní onemocnění, ale také na kvalitu života, kterou závažná nemoc podstatně zhoršuje. Onemocnění nemá vážné důsledky pouze pro samotného pacienta, ale přináší těžkosti i celé jeho rodině. Rodiny se často nacházejí ve velmi tíživé situaci po stránce zdravotní, ale také psychické, sociální a ekonomické. Pro pomoc dětským pacientům a jejich rodinám jsme se proto rozhodly založit tento nadační fond.

NeoPaliativa - Projekt Koncepce

Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou, jejich rodiny a rodiny po nečekané ztrátě

Koordinační tým KONCEPCE

KONCEPCE

V roce 2022 vznikla na základě iniciativy Sekce DPP ČSPM a Sekce DPM ČPS multiprofesní koordinační skupina, jejíž úkolem je implementace cílů Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny. Do procesu jejího vzniku bylo zapojeno 20 odborných společností, zastřešujících a jiných organizací. Koordinací implementace Koncepce byl pověřen Institut Pallium. V rámci této Koordinační skupiny pro implementaci koncepce vznikly 4 odborné skupiny, které se věnují tématům reflektující cíle koncepce.


NeoPaliativa - Projekt ECHO

Projekt ECHO

FN Motol

ECHO

Projekt ECHO (Extention for Community Healthcare Outcomes) je mezinárodní edukační program, jehož cílem je zlepšení výsledků komunitní zdravotní péče. Bude zahrnovat sérii webinářů založených na principu vzájemného síťování poskytovatelů, sdílení dobré praxe a „demonopolizace“ odborného know-how s cílem zvyšování profesionální úrovně napříč regiony.

ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

Organizace zabývající se obecnou a specializovanou paliativní péčí

NeoPaliativa - Cesta Domu Logo
Cesta Domů​

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím a jejich blízkým

NeoPaliativa - Paliativni Centrum Logo
Centrum Paliativní Péče​

Zlepšujeme péči o umírající napříč systémem zdravotní a sociální péče.

NeoPaliativa - CSPM Logo
Dětská Paliativní Péče

Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP spolupracuje s Institutem Pallium

NeoPaliativa - ČPS JEP Logo
Dětská Paliativní Medicína

Sekce Dětské Paliativní medicíny ČPS JEP se aktivně podílí na rozvoji dětské paliativní péče v ČR.

NeoPaliativa - Pallium Logo
Pallium

Podporujeme profesionály v Dětské paliativní péči.

NeoPaliativa - Centrum Provazeni Logo
Centra Provázení

Podporujeme rodiny dětí se závažnou diagnózou ode dne jejího sdělení.

NeoPaliativa - Dite Srdce Logo
Dítě v Srdci

Podporujeme a provázíme rodiny zasažené ztrátou miminka v jakékoliv fázi těhotenství, během porodu nebo krátce po něm.

NeoPaliativa - Perinatalni ztrata Logo
Perintální Ztráta

Informační portál o perinatální ztrátě pro zdravotnické a pečující profese.

NeoPaliativa - Prazdna Kolebka
Prázdná Kolébka

Podpořit rodiče, kterým zemřelo miminko krátce před narozením, při porodu nebo v období prvního roku života.