Služby

MULTIDISCIPLINÁRNÍ pŘÍSTUP

Snaha o splnění cílů, které společně se členy týmu stanovila rodina

Rozvoj prenatální diagnostiky zvyšuje pravděpodobnost záchytu závažných vrozených vad a pokroky v intenzivní neonatologické péči umožňují nemocným a nezralým novorozencům stále větší šanci na přežití.

V situaci, kdy prognóza onemocnění je nepříznivá či nejistá, se vytvoření plánu holistické péče zaměřené na komfort novorozence a podporu rodiny stává nezbytnou součástí péče v neonatologii.

KATEGORIE SLUŽEB

Paliativní Péče

Nezanedbatelný počet pacientů novorozeneckých oddělení je každý rok postižen život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním.

Komunikace

Paliativní péče přináší komunikačně náročná témata (závažná vrozená vada, periviabilní porod, ukončení orgánové podpory a úmrtí plodu nebo novorozence).

Stresové situace

V těchto situacích je potřeba přistupovat k rodině jako k celku a poskytnout jí podporu na mnoha úrovních. Otevřená empatická komunikace je klíčová.

Centrum Provázení

Centrum nabízí podporu rodinám dětských pacientů při léčebné i paliativní péči (vzácné onemocnění, těžké zdravotní postižení, prematurita).

Vzdělávání

NeoPaliativa slouží i jako informační portál o postupech v lékařské a ošetřovatelské péči o těžce nemocné novorozence vyžadující intenzivně-resuscitační péči.

Vývoj

Informační portál se neustále rozšiřuje o nové postupy a články. Snažíme se implementovat aktuální poznatky o perinatální a neonatální paliativní péči.

Součást klinické praxe

Paliativní péče (zvláště v neonatologii a perinatologii) je relativně “mladý” obor s poměrně krátkou historií (palliate znamená mírnit, tišit). Je neoddělitelnou součástí klinické praxe, zvláště na jednotkách intenzivně-resuscitační péče. Centrum Provázení navazuje na potřeby pacientů na těchto odděleních (čekání na diagnózu, sdělení diagnózy, změna zdravotního stavu Vašeho dítěte, zajištění zdravotních pomůcek).

Paliativní Péče

Centrum Provázení

Komunikační Strategie

Kontinuita Vzdělávání

VZNIK PROJEKTU

Cílem tohoto informačního portálu je edukace odborné veřejnosti v možnostech podpůrné a paliativní péče.

Projekt NeoPaliativa vznikl díky laskavé spolupráci Chiesi a tvořícího se podpůrného a paliativního týmu novorozeneckého oddělení Ústavu pro péči o matku a dítěSoučástí stále se rodícího projektu je nejen tvorba tohoto informačního portálu, ale i koncept praktických workshopů se zaměřením na základy principy neonatální paliativní a podpůrné péče včetně nácviku komunikace v závažných situacích s tímto oborem souvisejících.